68F439EE-51A1-47D7-8356-777A71CF396D
68F439EE-51A1-47D7-8356-777A71CF396D
Stadtturm Pin
Stadtturm Pin
silber mit Svarovskisteinen 49,-€
Stadtturm Pin
Stadtturm Pin
vergoldet mit Svarovskisteinen 69,-€
49A17125-C048-4D34-8854-D73BEE0A59FB
49A17125-C048-4D34-8854-D73BEE0A59FB
7FDC4030-947C-4572-A1E2-562C613DCDC7
7FDC4030-947C-4572-A1E2-562C613DCDC7
C1CED261-C975-49A3-AA33-D404FE8CE363
C1CED261-C975-49A3-AA33-D404FE8CE363
Stadtturmtaler Anhänger 29,-€ Pin 29,-€
665C1DE4-21C8-4C32-A4E0-98BD34C14616
665C1DE4-21C8-4C32-A4E0-98BD34C14616
Ringe
E334FD14-8006-4DC0-B705-B9CA3BBAF32A
E334FD14-8006-4DC0-B705-B9CA3BBAF32A
76E912AE-35E3-443D-9CED-96A01B0570CB
76E912AE-35E3-443D-9CED-96A01B0570CB
D44B80BB-DF48-4772-B91F-CFBAD753CA29
D44B80BB-DF48-4772-B91F-CFBAD753CA29
Kautschukband 15€ Stadtturm silber vergoldet Swarowskisteine 89€ in Silber 69,-€
C7EB459E-1077-4927-AB3F-5FB818926153
C7EB459E-1077-4927-AB3F-5FB818926153
35B93A54-7DBB-49B6-A937-BCD98DC87E05
35B93A54-7DBB-49B6-A937-BCD98DC87E05
21_
21_
22_
22_
23_
23_